განცხადება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ჩატარების შესახებ

29 მაისი 2017 წელი

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება 2017წლის 6 ივნისს (მისამართი ქ. ამბროლაური, ბრატისლავარაჭის ქუჩა N11, ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართული - სხდომათა დარბაზი) 11:00 საათზე. რეგისტრაცია დაიწყება 10:00 საათზე. 

გთხოვთ მობრძანდეთ.

 პროექტი

მბროლაურის მუნიციპალიტეტის პირველი მოწვევის საკრებულოს (მორიგი) სხდომის

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

ქ. ამბროლაური, ბრატისლავა რაჭის ქ. N11                                                                                     06.06.2017წ (11:00 სთ)

1. „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 04 აპრილის N32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხსენებელი მამუკა მეტონიძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

2. „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 07 ოქტომბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხსენებელი მალხაზ ლომთაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

3. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი" (ს/კ №422935079) ლიკვიდაციის პროცესის დაწყებაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 იანვრის N11 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
მომხსენებელი მალხაზ ლომთაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულთან შპს „ინჟინერი“, კრიხი-ამბროლაურის გზის რეაბილიტაციის მეორე რიგის სამუშაოების შესყიდვის ხელშეკრულების დასადებად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
მომხსენებელი მალხაზ ლომთაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

5. „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N63 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხსენებელი მერაბ გეწაძე - გამგეობის სოციალური სამსახურის უფროსი

6. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
მომხსენებელი მამუკა მეტონიძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

7. სხვადასხვა.

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები