ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №44

 2017 წლის 04 ივლისი, ქ. ამბროლაური

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სარებულოს 2017 წლის 06 ივნისის N38 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. შევიდეს ცვლილება „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სარებულოს 2017 წლის 06 ივნისის N38 განკარგულებით დამტკიცებულ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმაში“ და ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად.

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში, ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში შემდეგ მისამართზე: ქ. ამბროლაური, კოსტავას ქ. №13.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ერასტი მეტრეველი

 

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები