ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №25

 2017 წლის 7 მარტი, ქ. ამბროლაური

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61–ე მუხლის პირველი და მე–2 პუნქტების თანახმად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში შეფასდეს დადებითად (ანგარიში თან ერთვის).

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში, ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ამბროლაური, კოსტავას ქ. №13).

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ერასტი მეტრეველი

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები