ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №26

 2016 წლის 07 მარტი, ქ. ამბროლაური

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61–ე მუხლის პირველი და მე–2 პუნქტების და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 88–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. დამტკიცდეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში დანართის შესაბამისად.

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში, ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ამბროლაური, კოსტავას ქ. №13).

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ერასტი მეტრეველი

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები