ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №27

 2017 წლის 07 მარტი, ქ. ამბროლაური

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თვითმმართველი თემი ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“ 2017 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N58 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის თანახმად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. შევიდეს ცვლილება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N58 განკარგულებით დამტკიცებულ „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თვითმმართველი თემი ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“ 2017 წლის პროგრამაში და ცვლილების გათვალისწინებით ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად.

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში, ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ამბროლაური, კოსტავას ქ. №13).

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ერასტი მეტრეველი

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები