ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №31

 2017 წლის 04 აპრილი, ქ. ამბროლაური

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. დამტკიცდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი“ დანართის შესაბამისად.

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ამბროლაური, კოსტავას ქ. №13).

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ერასტი მეტრეველი

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები