ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №01

2014 წლის 14 ივლისი, ქ. ამბროლაური

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტის და 61–ე მუხლის მე–2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.
დამტკიცდეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი (დანართი №1).

მუხლი 2.
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 ივლისის N10 დადგენილება (სსმ V, 30/07/2010 წ; N3; მუხ.34).

მუხლი 3.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ერასტი მეტრეველი


 

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები