ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14

 2017 წლის 01 აგვისტო, ქ. ამბროლაური

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებისა და ჯილდოს მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.დ“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებისა და ჯილდოს მინიჭების წესი“ (დანართი №1).

მუხლი 2
დამტკიცდეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მოწმობის ფორმა (დანართი №2).

მუხლი 3
დამტკიცდეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მედლის ფორმა (დანართი №3).

მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2017 წლის პირველი აგვისტოდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.


საკრებულოს თავმჯდომარე ერასტი მეტრეველი

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები