ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება №009

ქ. ამბროლაური, 26 აგვისტო 2014 წელი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის ბიუროს მორიგი სხდომების ჩატარების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N01 დადგენილებით დამტკიცებული „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის“ მე–20 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დამტკიცედს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის ბიუროს მორიგი სხდომების ჩატარების გრაფიკი დანართი N1–ის შესაბამისად.

2. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ერასტი მეტრეველი
 

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები