ადმინისტრაციული წარმოპების დაწყების თაობაზე

 27 თებერვალი 2017წ

 პროექტი 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 თებერვლის N03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 პროექტი

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 13 მარტის N30 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები